İLÇE TAPU  MÜDÜRLÜĞÜ

          

BİLGİLENDİRME KAPSAMI  :

 


Kurumun bağlı bulunduğu Bakanlık adı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kurumun kuruluş tarihi : Uzundere Tapu  Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bir taşra birimi olup, 1992 yılında kurulmuştur.

Coğrafi Durumu  : İlçemiz Erzurum Artvin Karayolu üzerinde kurulmuş olup, Erzurum'a 83 Km. mesafededir. 
         

GENEL BİLGİLER

 


TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

    

KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ:

 


CUMHURİTET ÖNCESİ

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatının kuruluşu olarak ‘'Tapu Nizamnamesinin''yürürlüğe girdiği tarih olan 1847 yılı kabul edilmektedir.

  Cumhuriyet döneminden önce çıkarılan çeşitli kanun,irade ve tebliğlerle teşkilat işlevini sürdürmüştür.Ülkemizde ilk kadastro çalışmalara 1328 (1912) yılında ‘'Envali Gayrimenkulleri Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanunu Muvakkat'' adlı kanunla başlamış,bu kanunu çıkaran büyük Devlet adamı,merhum MAHMUT ESAT EFENDİ de teşkilatın ilk kurucusu olarak tarihteki yerini almıştır.
1911 yılında İstanbul'da ilk olarak Kadastro Mektebi Alisi adı altında Tapu ve Kadastro Meslek okulu açılmış,bu okul bugün Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi adı altında Ankara'da öğretimini sürdürmektedir.Adı geçen lise,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü uzun süreler yapmış Eşya Hukukunun büyük hocası Galip ESMER gibi,mesleğe büyük hizmet vermiş değerli şahsiyetler yetiştirmiştir.

       

 CUMHURİYET SONRASI

            

1341 (1925) tarihli 658 sayılı Kanunla Tapu Müdüriyeti Umumiye sine bağlı bir Kadastro Teşkilatının kurulması kabul edilmiş,1927 yılında çıkarılan ‘'Muvazene-i Umumiye Kanunu ile de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bugünkü ismini almıştır.

             1932 tarih 2015 sayılı Kanun ile ‘'Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığına Dair'' kanun çıkarılmış.Bu kanunun bir çok maddeleri 1936 tarih 2997 sayılı'' Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla değiştirilmiştir.Söz konusu Kanunla Genel Müdürlük,Maliye Bakanlığına bağlanmıştır.

              1939 tarih 3707 sayılı Kanunla Genel Müdürlük Adalet Bakanlığına daha sonra 1951 tarih 5840 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlanmıştır. Son olarak 27.11.2002 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmıştır. ‘'(04.07.2011 tarih ve 27884 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiş.''Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' ibaresi yerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı almıştır. Yine 2011 yılında Tapu Sicil Müdürlüklerinin Sicil kelimesi kaldırılarak Tapu Müdürlüğü adını almıştır.                            

           1984 tarihinde çıkarılan 3045 sayılı Yasa ile Tapu ve Kadastro Teşkilatı bugünkü şeklini almıştır.

 

  GÖREVLER:

             

             Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın gayrimenkul tasarrufuna yönelik Satış, Bağış, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, İpotek, İntikal, Taksim, Trampa, İntifa Hakkı vb. taleplerini yerine getirirken başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku gibi çok değişik hukuk dallarını kaynak olarak kullanmaktadır. Bu hukuk dallarının yanında birçok arazı kanunu, Tüzükler ile bazı özel kanun ve yönetmeliklerde iş ve işlemlerimize yön vermektedir.2644 sayılı tapu Kanununun 26. maddesi Tapu Sicil Müdürlüklerinin görev ve yetkilerini hükme bağlamıştır. Ayrıca Tapu işlemlerinin yapılış esasları 02.12.2004 günlü resmi gazetede yayınlanan 2004/8109 sayılı Tapu Sicil Tüzüğü ile düzenlenmiştir.

KADRO VE PERSONEL DURUMU :

                         Müdürlüğümüzde 1 Müdür Vekili (Totum Tapu Müdürü Olup Cuma günleri görev yapmaktadır. Kamulaştırma yapılacağı günlerde ve iş durumuna göre diğer bazı günlerde gelmektedir.), 1  Memur,  1 Daimi İşçi personeli bulunmaktadır.

         
İŞ BAŞINDA EĞİTİM DURUMU : 

                         İş başında genellikle boş vakitlerimizde değişik konularda memurlarımızla hizmetiçi eğitim yapıyoruz, genelgelerimizi gözden geçiriyoruz, müktezalarımızı inceliyoruz ve bilgilerimizi tazeliyoruz. Tereddüt hasıl olan konularda Bölge Müdürlüğümüzden bilgi istiyoruz.


            

YANGINDAN KORUMA TEDBİRLERİ :                                                    

Yangın tüplerine acilen ihtiyaç vardır. Kısmen tedbir alınmıştır. Her odaya demirbaş eşya listesi, demirbaş numaraları güncelleştirerek asılmıştır.

 

KADASTRO YAPILAN YERLER 
İlçemize bağlı merkez ve Köyleri v ve mahalleri dahil tümünün kadastro çalışmaları bitmiştir. KADASTRO GÖRMEYEN YERLER : 
İlçemize bağlı  Mahalle ve Köylerde kadastro görmeyen yer kalmamıştır.

 

MÜDÜRLÜK BİLGİLERİ :
a) Müdürlüğümüz Zabıt kayıtları hariç Kadastro gören yerlere ait taşınmazmallar bilgisayar ortamına aktarılmış olup Takbis sisteminde işlemler anında güncellenmektedir.       

  b) Personele görevleri ile ilgili görev dağılımı yapılarak tebellüğ ettirilmiştir.

  

                                  UZUNDERE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
                           2015 YILI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ


 


Uzundere Tapu  Müdürlüğü olarak; 

 

            1 Müdür Vekili, 1 Memur, 1 Daimi İşçi olmak üzere toplam 3 personelle hizmet vermektedir.