UZUNDERE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI UYGULAMA YÖNERGESİ     

  AMAÇ           : 

MADDE        1- Bu yönetmelik , 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulmuş olan Uzundere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gelirlerinin;  Kanununun 2. Maddesi ile Vakıf  Senedinin 3. Maddesindeki amaçlar doğrultusunda, sosyal güvenlikten mahrum, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım dağıtımının esasları ile diğer hususları tespit etmek için düzenlenmiştir.   

  KAPSAM      : 

MADDE 2- Vakfın Faaliyetleri sadece Uzundere İlçe Merkezi ve Mahallelerini içine alacaktır. İlçe sınırlarında ikamet edenler vakıftan yararlanabilirler.   

  VAKFIN ORGANLARI    :            

  MADDE 3- Vakıf Organları   

 a)      Vakıf Başkanı 

 b)      Mütevelli Heyeti'dir   

 a)      Vakıf Başkanı      : vakfın Mütevelli Heyetinin Başkanı Mülki İdare Amiridir. 

b)      Mütevelli Heyeti  : Belediye Başkanı, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Grup Başkanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü,Müftü ile her faaliyet dönemi için muhtarların kendi aralarından seçecekleri 2 muhtar üye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının seçeceği 2 üye ve ilçede yardım amaçlı faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşlarının kendi aralarından seçeceği 1 üye olmak üzere toplam 12 kişi Vakfın Mütevelli Heyetini teşkil eder.   

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ       : 

MADDE 4- Mütevelli Heyeti Vakfı yönetim ve temsile yetkili organdır. Bu sebeple Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken tedbir ve kararları almaya yetkili ve görevlidir. Mütevelli Heyeti ayrıca aşağıda belirtilen işleri de yapmak ve uygulamak görev ve yetkisine sahiptir. 

a)      Görev alanı içerisinde fakrü zarurete düşmüş ve muhtaç durumda olan kişilerin ve Envanterini Hazırlamak. 

b)      Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı Hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilerin müracaatlarını değerlendirmek, onlara gerekli yardımı yapmak ve yardım sonrası takip etmek. 

 c)      Bu kişilerin sağlık ve tedavi giderlerini karşılamak ve bunun için sağlık kuruluşları ile işbirliği yapmak. 

d)     Mahalli şartlara uygun olarak,  Vakıf Gelirlerinin dağıtımının usul ve esasları ile yardım miktarlarını tespit etmek. 

e)      Bilanço, gelir-gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak. 

f)       Vakıf işlerinde uygulanacak prensipleri tespit etmek ve Vakfın amacına ulaşabilmesi için gerekli Kararları almak. 

g)      Vakfın amacına ulaşabilmesini sağlamak üzere bağış yapılmasını teşvik etmek ve bunları kabul etmek, Vakfa menkul, gayrimenkul mal almak ve satmak, bunları işletmek ve mevcut gelirin artması hususunda her nevi kararları almak. 

 h)      Vakıf personel ihtiyacı ve kadrosu tespit ve tayin etmek, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde iş akdi ve ilgili mevzuattaki sebeplere binaen görevlerine son vermek.             

i)Vakfın amacının gerçekleşmesi için sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurmak, işletmek ve işlettirmek                 

VAKIF MÜDÜRÜ-VAKIF SEKRETERİ-SAYMANI :             

MADDE 5- Vakıf Müdürü-Vakıf Saymanı-Sekreteri Vakfın iş ve işlemlerini ilgili mevzuat,genelge ve emirler çerçevesinde yürüten ve yılda bir yapılan iş akdiyle çalışan birinci derecede sorumlu 

Vakıf Müdürü- Vakıf Saymanı-Sekreteridir.             

Vakıf Müdürü-Vakıf Saymanı-Vakıf  Sekreteri diğer personelin 1. Amiridir.             

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTISI                   :             

MADDE 6- Mütevelli Heyeti çoğunlukla (En az çoğunluk 7 kişi olması gerekir ) toplanır ve çoğunlukla (En az 4 oyla) karar alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır.               

MADDE 7- Vakıf Mütevelli Heyetinin toplantı gün, yer ve saati ayında tespit edilebilir. Heyet her zaman Başkanın daveti üzerine toplanır.               

GENEL ESASLAR :             

MADDE 8- Yardımın amacı işsizlik sigorta değildir. Yardımın cinsini, şeklini, miktarını ve sürekliliğini tayin eden kişinin çalışabilmesine rağmen kurtulamadığı fakru zaruretten kurtulması, üretken hale geçirebilmesi; çeşitli nedenlerle çalışmayacak durumda olan muhtaçların korunması ve eğitim-öğretim imkanı sağlanmasıdır.               

MADDE 9- Vakıf, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için muhtaç olanlara, ayni ve nakdi yardım yapılabileceği gibi sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurup işletebilir, denetimi altında işlettirebilir, sağlık kuruluşlarından protokol yoluyla hizmet alabilir.               

MADDE 10- Bir yanlış beyanın tespiti ortaya çıkmadıkça, yardımların geriye alınması söz konusu değildir.             

MADDE 11- İstisnalar hariç yardım talep edeceklerin, Vakfın kurulduğu ilçe hudutları içinde ikamet etmeleri esastır. Özellik arz eden veya acil hallerde Mütevelli Heyetçe belirlenen limitler dahilinde Vakıf Başkanı bu kayıtlara bağlı olmadan yardım kararı alabilir.               

MADDE 12- Yardımın miktarında ihtiyacın karşılanması esastır. Bu konudaki hudut Vakfın imkan durumudur.               

MADDE 13- Aklen malül olup, herhangi bir tedavi kurumuna alınmamış olanlarla, küçüklere veli, vasi yada kayyumu aracılığı veya Heyet'in takdir edeceği bir kişi aracılığı ile yardım yapılabilir.               

MADDE 14- Vakfın yardımlarından yararlanmada aksi tespit oluncaya kadar şahsi beyan esastır.               

MADDE 15- Aynı aileden birden fazla kişinin 2022 Sayılı Kanundan yararlanması halinde bunlardan yalnızca birine yardım yapılır.               

MADDE 16- Bir aileden birden fazla müracaat olması halinde kime yada kimlere yardım yapılacağı Mütevelli Heyetinin takdirine bağlıdır.               

MADDE 17- Vakıf yardımlarından yararlanmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. 

 a)      Çeşitli nedenlerle fakru zaruret içinde muhtaç durumda bulunmak. 

 b)      Kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak. 

c)      2022 Sayılı Kanun'dan yararlanmakla birlikte fakru zaruret ve muhtaçlık durumu devam etmekte olmak. 

d)     Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, Tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçleri kurumca karşılanmamış olmak.                              

MÜRACAAT ŞEKLİ                     :             

MADDE 18- Vakıf Senedinin 3.Maddesinde belirtilen ve diğer yardım almak isteyen kişiler  Vakıf Başkanlığına bir dilekçe ile başvuracaklardır.             

Sadece kendi mahallelerinde ikamet eden şahıslarla sınırlı olmak şartıyla muhtarlar veya muhtaç kişilerin komşuları da müracaat edebilirler.               

Okuma yazma bilmeyen yada ama olan kişiler adına velisi yada en yakın akrabası; mahkumlar ve mahcurlar hakkında vasiler tarafından başvuru formu doldurulur. Form bilgilerinden  dolduran sorumludur.               

Müracaatlar form dilekçe (Ek 1) ile yapılacak ve buna sadece kimlik fotokopisi  eklenecektir.               

Normal dilekçe ile yapılan müracaatlar ve okuma-yazma bilmeyenlerin başvuruları Vakıf idari personelince form dilekçeye aktarılır.                  

Başkaları tarafından yapılacak müracaatlarda muhtaç kişinin açık adresinin gösterilmesi yeterlidir. Diğer bilgi ve belgeler Vakıf görevlilerince vatandaşın onurunu kırmayacak şekilde ve topluma 

hissettirilmeden temin edilecektir.               

MÜRACAAT TAHKİKİ   :             

MADDE 19- Önemli olan husus fakir ve muhtaç durumda olan şahısların tespitidir. Tahkikatlar çok gizli ve güvenilir olmalıdır. Müracaatların tahkikatından emniyet,  jandarma, muhtar ve diğer kişilerden yararlanılabilir. Gerekli görülürse Tapu, Maliye Maliye ve Belediyeden araştırma  yapılabilir. Ayrıca tahkikata görevlendirilmek üzere halk içinden dürüstlüğü ile temayüz etmiş bazı kişiler temsilci olarak seçilebilir.               Mütevelli Heyet Üyeleri ile yeminli temsilcilerin tahkik ile ilgili olarak yapacakları zorunlu giderler Vakıfça ödenir.               

Tahkikatların şekli müracaatçının durumu ve talebin mahiyetine göre değişebilir. Tahkikatlarda müracaatçının gelir ve sosyal durumu, maddi varlığı, 2022sayılı kanundan faydalanıp faydalanmadığı, Sosyal güvencesi olup olmadığı, ailedeki fert sayısı, geçim kaynakları ve muhtaçlık derecesi onurunu kırmayacak şekilde ve topluma hissettirmeden tespit edilir.              

  DEĞERLENDİRME                      :             

MADDE 20- Tahkikat sonuçları ve müracaatlar Mütevelli Heyetince değerlendirmeye alınır.Mütevelli Heyeti talep kabul edilmişse 21. Maddedeki yardım şekillerinden hangisine  göre işlem yapılacağına karar verir. Değerlendirme ve tespitlere itiraz halinde,heyet kendi üyelerine yeniden tahkikat yaptırır ve varılan sonuca göre kesin kararını verir.               

Değerlendirme toplantısı liste ile yapılır,alınan kararlar özet olarak imza altına alınır.               

HAK SAHİPLERİ             :             

MADDE 21-  Mütevelli Heyeti tarafından kendilerine vakıftan yardım verilmesini karar verilen şahıslara hak sahibi denir.               Hak sahipleri sırayla bir deftere kaydedilir. Ayrıca her hak sahibi için bir dosya açılır. Hak sahibi ile ilgili her şey bu dosyada saklanır.                  

  KODLAMA          :             

MADDE-22 Hak sahipleri defterdeki genel numaradan her mahalle ve köy için ayrı bir kod numarası verilir. Hak sahipleri ise bulundukları mahalle ve köyde ayrı bir sıra numarası alırlar. Bu üç numara hak sahibinin sicilini oluşturur.               Kodlama mahalle ve köy kodu başta olmak üzere mahalle veya köyde aldığı sıra numarası ve en sonda genel numara şeklinde yapılır.               Örnek: Beşeylül Mahallesinin kodu  (11) olsun, bu mahallede hak sahibi olan A (25.) sırayı işgal ediyor ve genel hak sahipleri defterindeki numarası (305) ise kod numarası (11-25-305) olacaktır. Bu numara hem hak sahipleri defterine hem A'nın dosyasına işaret edilecektir.               

YARDIM ŞEKİLLERİ     :             

MADDE 23- Vakıftan yapılacak yardımın şekilleri yardımın mahiyetine ve ihtiyaca göre değişebilir. Bunlar;             

a)Sürekli Yardım    : Sosyal Güvenlik hakkını kazanamadan ölen köylü, işçi ve memur gibi çalışanların geride kalan eş ve çocukları ile hiçbir geliri bulunmayan, çalışamayacak durumdaki yaşlı, güçsüz,kimsesiz hasta ve sakat durumdaki fakir ve muhtaçlara sürekli yardım yapılabilir. Bunların durumları zaman zaman gözden geçirilir. Sürekli yardım alanların diğer yardım çeşitlerinden de yararlandırılması Mütevelli Heyeti kararına bağlıdır.             

b)Ayni Yardımlar     : Geliri olmakla beraber fakruzaruret bulunanlara yiyecek, giyecek ve yakacak ihtiyaçlarının temini için yapılacak ayni yardımlar.             

c)Sağlık Yardımı        : GSS kapsamında  Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olsa da özürlü vatandaşlar ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılamayan sağlık yardımları ile benzer acil yardımlardır.             

d)Geçici Yardım          :Tedavi masraflarını karşılayamayan hastaların tedavisi, çok kabiliyetli ve başarılı olduğu halde eğitim imkanlarını maddi zorlukları nedeniyle sürdüremeyen akıllı ve çalışkan çocukların okutulması, kötü yola düşmüş ancak küçük bir yardımla topluma kazandırılacak kişilere, sakat ve eski yükümlülere sahip çıkılması ve benzeri haller nedeniyle yapılan yardımdır.             Eğitim ve öğretim yardımı yapılacak kişilerin seçimi aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak Vakıf Mütevelli Heyetince yapılır.   -          Eğitim ve Öğretim yardımı sağlanması halinde, topluma faydalı hale getirebilecek özelliği taşıyanlar. -          Zeki ve üstün başarılı, özel dallarda kabiliyetli olup, ailesi fakruzaruret içinde bulunmasından dolayı okullara gönderilemeyenler. -          Çok zeki olduğu halde köyünde veya gidip gelebileceği yerde okul bulunmayan, ailesinin fakruzaruret içinde bulunmasından dolayı okuma imkanı sağlanamayanlar. -          Üniversite sınavlarında üstün başarı gösterdiği halde maddi destek olmadan kaydını yaptıramayacak olanlar. -          Yüksek öğretimde başarılı olduğu bir öğrenci olduğu halde maddi desteğe ihtiyacı olanlar.   

  e)İş Kurma Yardımı: Çeşitli sebeplerle kötü yola ve zor duruma düşmüş kişilerle mahkumiyetini tamamlayarak toplum hayatına geri dönmüş kişilerin yeniden topluma kazandırılması için yapılan yardımlardır.               Bu yardımlar, ayrı ayrı değerlendirme yapılarak verilir. Müracaat eden kişilere iş kurma yanında beceri eğitimi ile iş temini de yardımın kapsamı içindedir.   

  f)Diğer Yardımlar:  Bu yönergede yer almayan ve Mütevelli Heyeti Tarafından yapılan değerlendirme sonucu ortaya çıkan yardımlardır. Her değerlendirme için yapılan yardımın şekli ve miktarı Mütevelli Heyetince tespit edilir.       

GAYRİ ŞAHSİ YARDIM VE GELİR ARTTIRICI FAALİYETLER   

MADDE 24- Vakıf, durumları iş bu yönergeye uyanlar için, aşevleri, öğrenci yurtları ve misafirhane çalıştırabilir, bu amaçla özel sektörle ortaklık ve işbirliği kurabilir.             

Vakıf gelirlerini nemalandırmak, üretken duruma geçirmek istediği muhtaç kişiler için istihdam yaratmak, iş kurmalarına yardımcı olduğu kişilerin ürettikleri malları pazarlamak için ortaklıklar kurabilir.Kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.   

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER   MADDE 25- Toplantı yapılamadığı zamanlarda Başkanlıkça yapılabilecek harcamaların  limiti her yıl Ocak ayında tespit edilir.   

  MADDE 26- Personel İstihdamı çalışma usul ve esasları ile sicil durumları yönetmelikle düzenlenebilir, özel yönetmelik düzenlenmediği taktirde disiplin bakımından hizmet akdi hükümleri ile 657 Sayılı Kanunun 125. Maddesinin A, B, E Fıkraları uygulanır. Gerekli hallerde aynı kanunun 137. Maddesi de uygulanabilir.   

  MADDE 27- Vakıf Bürosunca:   a)      Gelen-Giden evrak defteri. b)      Hak Sahipleri defteri c)      Toplantı Karar Özetleri Defteri. d)     Karar Defteri. e)      Demirbaş Defteri. f)       Defter-i Kebir g)      Yevmiye Defteri tutulur. Yeni bir adla defter açılması Mütevelli Heyetince Kararlaştırılır. Bilgisayar ortamına geçildiğinde defterler ayrıca gözden geçirilir.   

  MADDE 28- Hesap işleri genel muhasebe esasına göre tutulur.   

  MADDE 29- Vakıf Yardımlarından yararlanmak için yalan beyanda bulunduğunun tespiti halinde kişiler hakkında idari ve cezai soruşturma açılır ve bir daha yardım yapılmaz.   

  MADDE 30- Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda Mütevelli Heyetinin taktirine göre karar verilir.   

  MADDE 31- Bu Yönergeyi başkan ve mütevelli Heyeti yürütür.   

  MADDE 32- Bu yönerge Mütevelli Heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.