MAL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
KURULUŞ                        :
 
 
 
        Malmüdürlüğümüz 1988 yılında kurularak başlangıçta vezne servisi ile hizmete başlamış daha sonra Muhasebe Servisi, Gelir servisi, ve Milli Emlak Servisinin kurulmasıyla idari yapısını tamamlayarak hizmet vermeye başlamıştır.
 
 
 
PERSONEL DURUMU   :
 
 
 
         Malmüdürlüğümüzdeki hizmetler aşağıdaki personeller vasıtasıyla aksatılmadan yürütülmektedir.
 
 VHKİ (2 personel)
 Gelir Uzmanı(-)
 
 
 
 2012 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:
 
 
 
1-MUHASEBE SERVİSİ:Servisimiz Muhasebe Memuru VHKİ  vastasıyla Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve Muhasebe yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Saymanlık işlemlerinin yürütülmesi kapsamında İlçemiz dahilindeki kurumların her ay sonu itibariyle Bütçe Giderlerine ve emanet işlemlerine ilişkin  kayıtlar yapılmakta elektronik ortamda ilgili birimlere gönderilmektedir.
 
           Saymanlığımız; Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Say-2000i saymanlık otomasyon proğramı çerçevesinde 1464 saymanlıkla birlikte merkezi bilgi işletim sistemine bağlanmış ve Muhasebe işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır.Otomosyon ağına geçilmesi nedeniyle saymanlığımız verileri tek merkezden izlenmekte ve Saymanlık hizmetleri etkin ve süretli bir şekilde yürütülmektedir.Bu proğram sayesinde saymanlıkların aynı standartta Muhasebe verisi alınması ve devlet hesaplarının günlük olarak izlenmesi yanında Saymanlığımızdan maaş alan yaklaşık 200 personelin maaş bilgileri merkezi veri tabanına işlenerek bordro kayıt ve kontrol işlemleri yapılabilmektedir.
 
 
 
2-VEZNE SERVİSİ          :Servisteki görevli Milli Emlak Memuru tarafından vergi servisince tahakkuka alınan tüm alacakların ve emanetlerin tahsilatı yapılmakta,Bakanlıkca her yılı bütçesinde ön görülen ödemelerin yapılması,Pul ve Değerli kağıtların satışı ve ambarda muhafazası işlemleri ile aylık vergi ve emanet gelirlerinin muhasebeleştirilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 
 
 
3-GELİR SERVİSİ                  :Bir Gelir Uzmanı ile bir VHKİ görev yaptığı servisimizde Vergi,resim,harç gibi Devlet alacaklarının ilgili mevzuaat hükümleri gereğince tarh,tebliğ ve tahakkuku verilerek yasal süreler içerisinde tahsil edilebilmesi için gerekli çalışmaları yürütmekte,vadesinde ödenmeyen alacakları ise takibe alarak cebri tahsil yöntemlerini kullanmak suretiyle tahsilata hız kazandırmaya çalışılmaktadır.Gülük olarak E-Haciz işlemi yapılıp haciz konulan paralar mükelleflerin vergi borçlarından mahsup edilmektedir.Mükelleflerce verilen aylık,Üç aylık ve yıllık beyannameler işleme alınarak tarh ve tahakkuku sağlanmakta,yine belli periyotlarla mükellefler denetlenerek vergi kanunlarının uygulama sonuçları gözden geçirilmektedir.6111 sayılı Vergi Barış Kanununun yürürlüğe girmesiyle mükelleflerin bu kanunla ilgili olarak yaptıkları tahsilat büyük oranda gerçekleştirilmiştir.
 
 
 
 
 
4-MİLLİ EMLAK SERVİSİ                  : Malmüdürlüğümüzde bir Milli Emlak Memuru VHKİ vastasıyla Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan taşınmazların yönetimine ilişkin hizmetler yerine getirilmektedir.hazine adına kayıtlı yerlerin tahsisi ve kiralamaya ilişkin işlemler yapılmış,tapu ve tahsis işlemleri, yazışmalar ve envanter kayıtları tamamlanmıştır. Milli Emlak Otomasyon Projesi(MEOP) sistemine geçilerek veri girişleri tamamlanmış olup, 2004 yılı itibariyle bütün işlemlerin takipi otomasyon sistemi ile yapılmaktadır.