UZUNDERE  MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ     (EN GEÇ)
1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1-Konusuna Göre 
 a-    İlgili İdarenin yazısı 
 b-    Mahkeme Kararı 
 c-    İdari para cezası karar tutanağı 
 d-    Ecrimisil ihbarnamesi 
 e-    İlgilinin beyanı
15 DAKİKA
2 Adli Teminat İşlemleri 1-    Tahsilinde; Mahkeme Kararı 
2-    İadesinde; 
 a)    Mahkeme kararı 
 b)    Alındı aslı 
 c)    Hak Sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
15 DAKİKA
3 Teminat Alınması 3-    İhaleyi yapan kurumun yazısı 
4-    Teminat olarak kabul edilecek değerler
15 DAKİKA
4 Kesin Teminat İadesi 1-    İhaleyi yapan Kurumun ilişiksiz yazısı 
2-    Alındı belgesi 
3-    SGK ilişiksiz yazısı 
4-    İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge 
5-    Nakit teminatların iadesinde Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 
6-    Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
    45 DAKİKA
5 Geçici teminat iadesi 1-     İhaleyi yapan Kurumun ilişiksiz yazısı 
2-     Alındı belgesi 
3-     Nakit teminatların iadesinde Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 
4-     Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 DAKİKA
6 Bütçe Gelirlerinden Red ve iadeler 1-    Alındı belgesi 
2-    İlgili idarenin veya mahkeme iadeye ilişkin yazısı 
3-    İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 
4-    Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
1 SAAT
7 Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe işlem Fişi Verilmesi Kimlik numarası veya vergi numarasını içeren 10 DAKİKA
8 Emanet İade İşlemleri 1-    İlgilinin Banka hesap bilgilerini ve Kimlik Numarasını içeren dilekçe 
2-    Alındı belgesi(düzenlenmesi halinde) 
3-    Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı 
4-    Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
30 DAKİKA
9 Kaybedilen alındı belgesi için tasdikli suret verilmesi 1-    Dilekçe 
2-    Gerekli hallerde gazete ilanı
1 SAAT
                     
UZUNDERE MALMÜDÜRLÜĞÜ GELİR SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI  
SIRA NO HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ     (EN GEÇ)
1 İşe Başlama 
(Gerçek-Basit Usul Mükelleflerde)
1- Dilekçe 
2- Onaylı nüfus cüzdan örneği 
3- Yerleşim yeri belgesi 
4- Kira kontratı 
5- İmza sirküsü (gerçek usulde mükellefler için)
Yoklama İşlemini  
müteakip 45 dk
2 İşe Başlama 
(GMSİ Mükelleflerinde)
1- Onaylı nüfus cüzdan örneği 
2- Yerleşim yeri belgesi
25 dk
3 İşe Başlama 
(Diğer Ücretlilerde)
1- Onaylı nüfus cüzdan örneği 
2- Yerleşim yeri belgesi 
3- İşverenden alınan iş bildirimi
Yoklama İşlemini  
müteakip 25 dk
4 İşi Terk 
(Gerçek-Basit Usul Mükelleflerde)
1- Dilekçe 
2- Vergi levhası 
3- Ödeme kaydedici cihaz levhası 
4- Ödeme kaydedici cihazın iptal edildiğine dair servis tutanağı 
5- Bastırılıp kullanılmayan belgeler (fatura, sevk irsaliyesi vb.)
Yoklama İşlemini  
müteakip 50 dk
5 İşi Terk 
(Basit Usul Mükelleflerde)
1- Dilekçe 
2- Vergi levhası 
3- Bağlı olunan meslek odasından alınan belge iptal tutanağı
Yoklama İşlemini  
müteakip 30 dk
6 İşi Terk  (Diğer Ücretlilerde) 1- Dilekçe Yoklama İşlemini  
müteakip 25 dk
7 Adres Değişikliği 1- Dilekçe  
2- Kira kontratı
Yoklama İşlemini  
müteakip 25 dk
8 Faaliyet Değişikliği 1- Dilekçe Yoklama İşlemini  
müteakip 15 dk
9 Borcu Yok Yazısı 1- Dilekçe 1 gün
10 Yazar kasa alımı, yeşil kart  veya diğer işlemler için  mükellefiyet yazısı 1- Dilekçe 25 dk
11 Yazar kasa bildirimi 1- Dilekçe 
2- Yazar kasa ruhsatının aslı ve 1. ve 2. sayfalarının fotokopisi 
3- Örnek yazar kasa fişi 
4- Yazar kasa faturasının fotokopisi
15 dk
12 Vergi levhası tasdik işlemi 1- Boş vergi levhası 5 dk
13 Elektronik ortamda verilmesi 
zorunlu olmayan beyannameler
1- Beyanname 
2- GMSİ beyanında gerçek usulün seçilmesi durumunda gider belgeleri
15 dk
14 Motorlu Taşıtlar Vergisi 
İlişik Belgesi
1- Araç ruhsatı 
2- Aracın başka kişi adına tescilli olması halinde vekâletname 
3- Aracın başka daireye tescilli olması halinde borcu yok talep dilekçesi 
4- Araca ait vadesi geçmiş borçların ödenmesi
10 dk
15 Ceza ve Harçların  
Ödemesi
1- İlgili ceza veya harca ait tutanak, karar veya resmi yazı 
2- Tutanakta adı geçen kişinin T.C. kimlik numarası
10 dk
16 İkmalen, re'sen veya 
idarece yapılan 
tarhiyatlarda uzlaşma
  1- Uzlaşma talep dilekçesi 
2- Uzlaşmaya vekaleten girilecekse vekilin uzlaşmaya yetkili olduğunu gösterir açıkça ibare bulunan noter vekaleti 
3- Uzlaşma günü ibraz edilmek üzere kimlik belgesi, tüzel kişi temsilcilerinde şahsi kimlikleri ve imza sirküleri  
Uzlaşma Daveti 
Tebliğinden itibaren 15 gün
17   Beyanname Ödemesi   1- İlgili Beyannameye Ait Tahakkuk Fişi veya Mükellefin T.C. Kimlik Numarası yada Vergi Numarası 10 dk
 
  UZUNDERE  MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ     (EN GEÇ)
1 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Satış İşlemi 1-Genel Hükümler kapsamında yapılacak satışlar için bir dilekçe ile müracaat etmek yeterlidir.            
2-Özel kanunlara göre yapılan satışlarda dilekçeye  hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgeler eklenmek suretiyle müracaat yapılır
6 Ay 20 Gün
  Genel Bütçeli İdarelerin Kullanım Dışı Kalan Taşınır Mallarının Satış İşlemi 1-Genel Hükümler kapsamında yapılacak satışlar için bir dilekçe ile müracaat etmek yeterlidir.            
2-Özel kanunlara göre yapılan satışlarda dilekçeye  hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgeler eklenmek suretiyle müracaat yapılır
1 Yıl
  Taşınmaz Malların Kiralama İşlemleri Kiralanması talep edilen taşınmaz Hazinenin özel mülkiyetinde ise köyü, mevki, pafta, ada ve parsel bilgilerini ihtiva eden dilekçe, kiralanması talep edilen taşınmaz Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki yerlerde bulunması halinde ise dilekçe ekinde 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli ve koordine değerli kroki ile taşınmazın bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne müracaat edilir. 6 Ay 20 Gün
  İrtifa Hakkı Tesisi     Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esasların ek-1 inde yer alan dilekçe ile ek-2 deki bilgi ve belgelerin tamamlanarak ek-6 da yer alan yatırım bilgi formunun doldurularak ve 324 sıra sayılı Mile tebliğinde belirtilen bilgi ve belgeler   6 Ay 20 Gün
       
       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri   İlk Müracaat Yeri  
  İsim Fatma DURU AYDIN İsim Mehmet Emin TAŞÇI
  Unvan    Malmüdürü Unvan        Kaymakam                  
      Tel. 0 442 791 22 46 Tel.  0 442 791 20 04
  Faks 0 442 791 21 89 Faks  0 442 791 21 98
  e-Posta   e-Posta