UZUNDERE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU


 

SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
1 DOĞUM Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumundan itibaren Türkiye' de (30) otuz gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, Yurt dışında ise (60) altmış gün içinde Dış Temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Bildirim; Veli, Vasi, Kayyım, bunların bulunmaması halinde; Çocuğun Büyük Anne, Büyük Baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, beyanı yapana ait resmi kimlik ile beraber varsa doğumu gösteren resmi belgeye dayanarak yapıla bileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapıla bilir. 15. Dakika
2 TANIMA Babanın yazılı başvurusu üzerine mahkemede yapılmışsa mahkeme tarafından, notere başvurusu üzerine düzenlenen senetle yapılmışsa noter tarafından tanımanın yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde Nüfus Müdürlüğüne bildirilir. Çocuğu tanıyan Baba ve Anne Nüfus Cüzdanları ile beraber varsa çocuğa ait Doğum Raporu veya resmi belge ile birlikte müracaat Nüfus Müdürlüğüne; 15. Dakika
3 EVLENME Evlendirme Memuru; Belediye bulunan yerlerde Belediye Başkanı veya bu işle görevlendirileceği memur, Köylerde Muhtar Yurt Dışında ise Konsolosluklar veya Temsilciliklere evlenecek çiftlerin ikisi beraber Nüfus Cüzdanları veya Resmi Kurumdan alınmış resmi kimlik belgesi ile müracaat yapmaları MERNİS Evlendirme Bildirimi (VGF - 20) 20. Dakika
4 ÖLÜM Köylerde aile Hekimi Merkezde sağlık Ocakları ve Hastaneler, Yurt Dışında ise konsolosluklar veya Temsilcilikler tarafından Nüfus Cüzdanı bilgilerine göre tanzim edilen UPS Numaralı MERNİS Ölüm Formu (VGF - 70) 15. Dakika
5 BOŞANMA Boşanma tarihi boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Aile Mahkemeleri veya Asliye Hukuk Mahkemesine eşlerden birinin bir dilekçe ekinde Nüfus Kayıt Örneği ile müracaat yapılarak dava açılır. Dava sonucu Aile Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu en yakın Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesinden itibaren 10 gün içinde ilgilinin Kütüğüne işlemek zorunludur. 10. Dakika
6 KAYIT DÜZELTME Nüfus Kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar tarafından bir dilekçe ekinde Nüfus Kayıt Örneği ile müracaat yapılır. Dava ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Müdürü veya görevlendireceği Nüfus Memurunun katılımı ile görülür ve karara bağlanır. Kararın kesinleşme tarihinden itibaren Mahkemenin bulunduğu en yakın Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesinden itibaren 10 gün içinde ilgilinin Kütüğüne işlemek zorunludur. 10. Dakika
7 DİĞER OLAYLAR Kişilere ait yapılacak iş ve işlemlere yönelik istenen dilekçeler ve aslına uygun mahkeme kararları. 20. Dakika
8 VATANDAŞLIK Yurtdışında Konsolosluklara veya Temsilciliklerimizin yapmış olduğu (Form - F - 90) ve diğer (Forumlar 56,91,92 ve 93) 25. Dakika
9 ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANI  VE   NÜFUS CÜZDANI VERİLMESİ Uluslararası Aile Cüzdanı Evlenme yapıldığı anda Evlenme Memurluğu tarafından verilip daha sonraki değişikliklere yönelik ise eşlerden birinin (2) iki adet Fotoğraf ile Adresinin bulunduğu Mahalle veya Köy Muhtarından alınan Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Talep Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine yapıştırılmış Fotoğrafın aynısının diğer (1) bir Fotoğrafi ile Nüfus Müdürlüğüne Müracaatları gerekmektedir. Nüfus Cüzdanı, Yurt içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerince ve Yurtdışında ise Dış Temsilciliklerce kişilerin kendilerine, ergin olmayanların Veli, Vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenler ile bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen beyanla yükümlü kişilere Bakanlıkça tespit edilecek usuller çerçevesinde verilir. Kayıplar için Resmi Kurum veya Muhtardan alınan Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ile birlikte (1) bir adet Fotoğraf ile İkamet ettiği Nüfus Müdürlüğüne;  müracaat etmesi eğer Nüfus Cüzdan Talep Belgesinde Tereddüde düşülmesi halinde ikinci bir kimlik (Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Basın Kartı, Uluslar arası Aile Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı ve yabancılara mahsus İkamet teskeresi veya Pasaport) Kayıp değil ise son altı aylık çekilmiş olarak (2) iki  adet aynı Fotoğraf ve eski Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir Nüfus Müdürlüğüne Müracaat etmek yeterlidir. 5. Dakika
10 VASİYET NAME BİLDİRİMLERİ Sosyal güvenlik kurumlarınca maaş ödenmesi ve iptallerine ilişkin bildirim forumları elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu forumların merkezi veri tabanına işlenmesi ve silinmesi Genel Müdürlükçe sağlanır.   Noterce düzenlenmiş Vasiyet Bildirim Formu veya Vasiyet bildirim yazısı. Genel Müdürlük tarafından gereği yapılır.   10. Dakika
11 ADRES KAYIT SİSTEMİ 1 - Belediyeler bu Kanunun uyarınca belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluşumuna yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekle yükümlüdür. 2 - Yerleşim Yeri Adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim Nüfus Müdürlüklerine ve Dış Temsilciliklerimize adres beyan Forumlarıyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri bir birinin yerine adres beyanda buluna bilirler. 3 - Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda buluna bilirler. 4 - Çocukların ve kısıtlıların adresleri Veli, Vasi, Kayyım bunların bulunmaması halinde çocuğun Büyük Ana, Büyük Baba veya ergin olan kardeşleri yada çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. 5 - Huzur evi, Yetiştirme Yurdu, Ceza evi, Öğrenci Yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır. 6 - Vasiyet altındakilerin yerleşim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir. 7 - Adres bildirimi kişiye ait Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi  veya Diğer kimlik belgeleri ile şahsen, posta veya elektronik posta ile yapıla bilir. 10. Dakika
13 NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERİLMESİ Kişinin aile kütüğündeki kaydın çıkartılması ve aslına uygunluğunun Nüfus Müdürlüğünce onanması ile elde edilen Nüfus Kayıt Örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Nüfus Kayıt Örneği, İstenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilmez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus Kayıt Örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Düzenlendikleri tarihten itibaren yüz seksen gün içinde kullanılmayan Nüfus kayıt Örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt Örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi (30) otuz güne kadar kısıtlamaya yetkilidir. 5. Dakika
13 ADRES BİLGİSİNİN VERİLMESİ 1 - Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi; Nüfus Müdürlükleri, Dış temsilciliklerimiz veya Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlardan belge ürete bilen muhtarlıklarca düzenlenir. 2 - Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi düzenleyen memur veya muhtar tarafından imzalanarak ilgilisine verilir. Verilen belgenin geri izlemesi sistemde tutulur. Ayrıca evrak kaydı yapılmaz. 3 - Kimlik Paylaşım Sistemine erişe bilen kurumlarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istenmez. 4 - Ulusal adres veritabanında yer almaması nedeniyle geçici adres kütüğüne kayıt edilmiş olan adreslere ilişkin verilecek olan belgelerde bu husus açık şekilde belirtilir. 5 - Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren (30) otuz gündür. 5. Dakika

                  "Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz".