GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
 
 
1-KURULUŞUN GENEL ADI: UZUNDERE  İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

 A- BAKANLIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönergeye gore Bakanlık İlçe Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak, b)   Program   ve   projelerin   ilçeyi   ilgilendiren   bölümlerini   uygulamak   ve   sonuçlarını değerlendirmek, c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak, ç)  Üst  kuruluşlarca  hazırlanıp  kendilerine  intikal  ettirilmiş  olan  örnek  çiftlik  geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak, d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak, e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak, f)  İlçenin  tarımla  ilgili  istatistiklerini  üst  kuruluşlarca  verilen  formlara  uygun  olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek, g)  İlçenin  program  ve  projelere  dayalı  yıllık  bütçe  teklifini  hazırlayarak  zamanında  il müdürlüğüne göndermek, ğ)  Toprak  analiz  sonuçlarına  dayalı  gübre  kullanımını  sağlamak  için  eğitim  çalışmaları yapmak, h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek, ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan  kayıt  sistemlerine  veri  girişlerini  yapmak  ve  veri  kaydına  dayalı  destekleme işlemlerini uygulamak, i)  Kayıt  sistemleri  veri  giriş  işlemleri  ve  sistemlere  bağlı  destekleme  uygulamalarını  il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek, j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.    
B- TEŞKİLAT YAPISI: 08 Haziran 2011 tarih ve 27958 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın Merkez ve Taşra kuruluşlarının görevleri düzenlenmiştir. Bakanlık İlçe Müdürlüğü, İlçe Merkezinde bulunan İlçe Müdürlüğü ve 18 adet mahallede bulunan Tarımsal Yayım Merkezinden oluşmaktadır.                               
   1-      UZUNDERE İLÇESİ ARAZİ VARLIĞI            
        Tarım  Alanı (ha) Çayır-Mera (ha) Orman (ha) Bahçe  (ha) Tarla    (ha) TOPLAM (ha)
UZUNDERE 4.093.586 8,61 30,176 1.061.634 2.952.942  
Altınçanak 110,496 243,17 136,79 61,28 49,216 490,456
Balıklı 280,25 1524,9 2287,5 130,3 149,95 4092,04
Cevizli 533,7 1947,11 2832,2 93,5 440,2 5313,01
Cömertler 20,13 - - 10,1 10,03 20,13
Çağlayan 257,7 677,9 2440,8 76,3 181,4 3376,4
Çamlıyamaç 144,9 1014,7 1628,8 60,3 84,6 2788,4
Çaybaşı 27,3 0,9 575,3 7,6 19,7 603,5
Dikyar 375,4 1705,7 2871,09 113,5 261,9 4952,19
Erikli 65,5 - - 40,6 24,9 65,5
Gölbaşı 310,8 - 2653,45 74,7 236,1 2964,25
Kirazlı 1681,1 2886,6 1345,78 690,4 990,7 5913,48
Merkez - - - - - -
Muratefendi - - - - - -
Sapaca 100 920,2 712,8 1,2 98,8 1733
Seyitefendi - - - - - -
Ulubağ 462,1 917,2 2782,4 121,2 340,9 4161,7
Uzundere 136,7 - - 105,2 31,5 136,7
Yayla 378,15 38,3 - 4,5 372,3 416,45
     
               
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2- SOSYO-EKONOMİK YAPI   Nüfus Dağılımı ve İstihdam Yapısı
  Uzundere   Toplam Nüfus   Köy Nüfusu   İlçe Merkezi Nüfusu
   2013         8347       5486        2861
2013-2014 yılı TÜİK nüfus verileri                      

Mahalle Adı

Mahalle Nüfusu

Merkez 1.181
Ulubağ 988
Kirazlı 721
Dikyar 697
Cevizli 972
Balıklı 538
Çamlıyamaç 526
Gölbaşı 412
Çağlayan 370
;Erikli 364
Sapaca 318
Muratefendi 307
Uzundere 266
Altınçanak 244
Cömertler 244
Seyitefendi 213
Yayla 195
Çaybaşı 91
  Yukarıda da görüldüğü üzere Uzundere ilçesinin köy nüfusunun ilçe merkezine göre fazla olduğu görülmektedir. Toplam nüfusun % 66'i köyde yaşamakta % 34'si ise ilçe merkezinde yaşamaktadır.   
3- PERSONEL DURUMU:  
  ADI SOYADI:                      ÜNVANI:
1- Yusuf SEPETÇİ               İlçe Müdürü   
 2- Ahmet YAZICI               Ziraat Mühendisi  
 3- Haşim AZMAN               Veteriner Sağlık Teknisyeni  
 4-Volkan DEMİREL             Gıda Teknikeri 
 5- Şeref KALAYCI               Memur           
  TAR-GEL Personeli  
 1-Yusuf SEPETÇİ                Veteriner Hekim                  Kirazlı Mah.   
 2-Pınar YİĞİT                      Ziraat Mühendisi                   Gölbaşı Mah.   
3-Sermet GÜNAY                 Ziraat Mühendisi                   Balıklı Mah.         
  İlçesi   Temin şekli   Durumu   Plaka no. Markası Cinsi   Modeli
Uzundere Tahsis Faal 25 FL 313 Nissan 2005
       
Kiralık Araçlar Plakası Modeli
Uzundere 06 FG 2647 Mitsubishi L200
          KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBESİ İŞLEMLERİ: 2014 yılı         1-Meyve Üretimi:  
Ürün Uzundere
  Ceviz Üretim Alanı(da) 2.873
Üretim Miktarı(ton) 2.132,976
  Dut Üretim Alanı(da) 937
Üretim Miktarı(ton) 1.713,992
  Kızılcık Üretim Alanı(da) 522
Üretim Miktarı(ton) 484,991
  Armut Üretim Alanı(da) 181
Üretim Miktarı(ton) 725,004
    2-Tarla Ürünleri:  
Ürün Üretim Alalnı/Miktarı
  Buğday Üretim Alanı(da)    5.553
Üretim Miktarı(ton) 964,842
  Arpa Üretim Alanı(da) 2.112
Üretim Miktarı(ton) 474,24
  Mısır Üretim Alanı(da) 11
Üretim Miktarı(ton) 3,531
 Patates Üretim Alanı(da) 100
Üretim Miktarı(ton) 274,6
              3-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan varlığı:  
                                                Cinsi                                          Sayısı (adet)
  Büyükbaş Küçükbaş
Altınçanak 215 30
Balıklı 234 700
Cevizli 439 2650
Cömertler 66 100
Çağlayan 36 750
Çamlıyamaç 356 1050
Çaybaşı 8 550
Dikyar 230 1250
Erikli 46 200
Gölbaşı 139 1360
Kirazlı 299 2150
Merkez 181 1450
Muratefendi 118 250
Sapaca 157 3720
Seyitefendi 51 50
Ulubağ 410 1872
Uzundere 69 50
Yayla 205 1000
UZUNDERE 3349 19182
          4- Arı Kovanı Sayısı
Cinsi Adet
Arılı Kovan 4150
      5- Çiftçi Kursları  
  Sıra No 2014 YILI
Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı
1 Arıcılık Kursu 1 30
2   Süt Sağım Teknikleri 1 6

  6- Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel)   Ülkemizde tarımsal yayım çalışmaları ile ilgili olarak mevcut problemleri gidermek üzere değişik dönemlerde uygulamaya konan Kırsal Kalkınma Projeleri ve Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP), Köy Grup Ziraat Teknisyenliği ile Eğitim ve Ziyaret Yaklaşımı tecrübe edilmiştir.   Bu konuda Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projelerden birisi de üç yıl süreli pilot bir uygulama olan Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek ya da kamuoyunda bilinen adıyla " 1000 köye 1000 Tarım Gönüllüsü" dür.  Projenin esası, çiftçiye hizmetin yerinde verilmesi, çiftçinin yerinde bilgilendirilmesi ve böylece çiftçinin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacı ile Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimlerden danışmanlık hizmeti satın alınmasına dayanmaktadır. Ancak 3 yıl süreli pilot bir proje olan Köy-Mer 31 Aralık 2006 tarihinde sona ermiştir.   Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinden elde edilen deneyimler ışığında yayım hizmetlerinin daha aktif ve verimli bir şekilde köy ve beldelerde yürütülmesini sağlamak amacıyla 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle " Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ( Tar- Gel)" uygulamaya konmuştur. Bu kapsamda İlçemizde 3 tarım danışmanı 6 köyde çiftçimize hizmet vermektedir.               Tar-Gel Çalışma Bölgeleri ve Sorumlu Personel:    
Tarım Merkezi Bağlı Köyler   Personel   Ünvanı   Bölümü
  Kirazlı   -   Yusuf SEPETÇİ     Veteriner Hek.   Veteriner Hek.
﷒                  Gölbaşı Cevizli Çamlıyamaç   Pınar YİĞİT Ziraat Mühendisi   Bahçe    Bİtkileri
  Balıklı   Dikyar   Sermet GÜNAY Ziraat Mühendisi   Toprak

      BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBESİ İŞLEMLERİ:     1-      Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleri :  
Yıllar Yetiştirici sayısı Destekleme Tutarı (TL)
2011 347 73.704,19
2012 240 61.711,58
2013 243 63.589,50
      2-      Yem Bitkileri Desteklemeleri :  
Yıllar Yetiştirici sayısı Destekleme Tutarı (TL)
2011 6 19.126,98
2012 10 12.027,48
2013 8 5.400,14
    3-  İlaç Kullanım Miktarları:  
2013-2014 Yılı Zirai Mücadele İlaç Bayileri İlaç Satış Miktarları
Uzundere İnsektisit         (böcek) kg-lt ilacı) Fungusit (mantar ilacı) kg-lt Herbisit (yabancı ot ilacı) kg-lt
2013 17 15 7
2014 15 12 5
    a) Uzundere İlçesi Zirai Mücadele İlaç ve Alet Bayi İsimleri:       
 1-Tomurcuk Tarım  İbrahim ÇELİK         Ziraat Mühendisi                   
  4-  Demonstrasyon Çalışmaları:Yem bitkileri yetiştiriciliğini yaygınlaştırma projesi kapsamında 5 çiftçimize 21 dönümlük korunga tarlası ve Erzurumda ispir ve hınızs fasülyesini geliştirmesi projesi kapsamında 8 çiftçimize 250 m2 lik toplam 2 dönüm  demonstrasyon çalışması yapılmıştır. gerçekleştirilmiştir.      
  5-  Tarla Günü: 2013 yılı içerisinde İlçemiz Gölbaşı Köyünde teknik personel ve çiftçilerimizin katıldığı "İyi Tarım Uygulamaları" konulu tarla günü düzenlenmiştir. 3 çiftçiye  sertifaka verilmiştir.2014 yılında 5 Çiftçiye İyi Tarım Uygulamaları Projesine dahil edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.      
    HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBESİ İŞLEMLERİ:       
1.Suni Tohumlama Çalışmaları:  
İlçe Suni Tohumlama (adet)
                      Uzundere 70
    2. Hayvancılık Desteklemeleri:     a)  Aktif Koloni Arıcılık Desteklemesi:  
Yıllar Yetiştirici Sayısı Destekleme Tutarı (TL)
2011 13 4,732,00
2012 17 8,352,00
2013 20 10,024,00
                          b)        Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri:                      b.i   Yavru Balık ve Ürün desteklemeleri:    
Yıllar Yavrualabalık (çiftçi sayısı) Yavrualabalk(destekleme) Alabalık  (çiftçi sayısı)      Alabalık             ( destekleme)
2011 7 15,360,00 1 17,940,00
2012 3 3,686,88 3 9,985,30
2013 - - 2 8,775,00
   
                            c) Anaç Sığır Desteklemesi:      
Yıllar Başvuran Yetiştirici Sayısı Destekleme Tutarı (TL)
  2011   1   1,097,80
  2012   2   3,128,73
  2013   2   3,000,00
                   d) Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi:  
  Yıllar Başvuran Yetiştirici Sayısı  Destekleme Tutarı (TL)
2011 41 81,870,00
2012 39                 119,898,00
2013 59 156,820,00
                   e)  Besili Erkek Sığır Desteklemesi:
Yıllar Başvuran Yetiştirici Sayısı   Destekleme Tutarı (TL)
2011             - -
2012            2                   1,530,00
2013            5                   3,765,00
        3.  2014Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Çalışmaları:   a)  İlkbahar Şap Aşılaması(2014)    
İl/ İlçe adı İlkbahar Aşılanan
B.Baş K.Baş
Uzundere 2049 1373
    b)  Diğer Koruyucu Aşılamalar(2014)    
İlçe Brucella S19 Koyun- Keçi PPR
Uzundere - 1448
   
4. Hayvanların Kayıt Altına Alınması:(2014 Temmuz ayı itibariyle)  
               Büyük Baş Küpeleme Küçük Baş Küpeleme : 420 : 1373
      5.  İl Dışına Sevk Edilen Hayvan Adetleri:(2013) Büyükbaş                                                      : 86 Küçükbaş                                                  : 564      
6. Mezbahada Kesilen Hayvanlar(2013)  
  Kesilen Hayvan Sayısı (adet) : 219
  Toplam Et Miktarı (kg) : 18707
  7. Su Ürünleri Denetimi İlçemizde  bulunan  1  adet  balık  satış  yeri  toplam  6  kez  denetlenmiş  olup olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.     KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBESİ İŞLEMLERİ: 1.  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı   - Makine-Ekipman Alımı Dağılımı:    
Yıllar El Traktörü alan kişi sayısı Taş Toplama Mak. alan kişi sayısı Çayır Biçme Mak. Arıcılık makine ve ekipmanı alan kişi sayısı Destekleme Tutarı (TL)
2011 4 1 - - 41.975
2012 2 - - 1 9.850
2013 1 - - - 2.500
2014 4 - 4 - -
  2.   Örgütler   Üretici Örgütleri Dağılımı:
Türü Adet
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 1
Tarım Kredi 1
Ziraat Odaları 1
      3.  Uzundere İlçesi Gübre Bayileri Bilgileri  
İlçe Adı Tarım   Kredi Kooperatifi Sayısı (Adet) Özel-Tüzel Kişi Sayısı (Adet) Toplam
Uzundere 1 2 3
          4.  Gübre Tüketimi (Ton):   2014 yılı Ocak-Kasım ayları arasında İlçemizde toplam 37 Ton Gübre satışı olmuştur.
21% Amonyum Sülfat 26%                 CAN Amonyum Nitrat 33% Amonyum Nitrat 46% Üre 15-15-15 NPK 20-20-0   NP Kompoze TSP       42-44 veya 39-42 NSP
      14 10 5,5   0
18-46 DAP 15-15-15+zn NPK Kompoze Potasyum Nitrat (13-0-46) Potasyum Sülfat NPK (25-5-10) 13.24.12. 4s+zn ÜRE (%5) 16-16- 16 NPK 8-26-0 NP MAP 11- 52
7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
    5.  Toplatma Kararları:   Denetimi Yapılan Toplatma Kararları Sayısı (Adet)            11     Toplatma kararlarının tamamının,   İlçemiz genelindeki bayilerde denetimi yapılmıştır, olumsuzluğa rastlanılmamıştır.         GIDA VE YEM ŞUBESİ İŞLEMLERİ :   1-Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin sayısı:
rü Sayısı
Gıda Üretim Yeri 36
Gıda Satış Yeri 32
Toplu Tüketim Yeri 35
Yem İşletmesi 3
    2-Gıda Kontrol Hizmetleri: 2014 yılı denetimleri  
Satış ve Toplu Tüketim   Yerlerinde Yapılan Denetim Sayısı/Hedef Toplam       Denetim Sayısı/Hedef
58 58/94
  3-İdari Yaptırım Kararları:   2014 yılı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde 1 işyerine cezai işlem uygulanmıştır.   
 4- Gıda İşletmeri Kayıt/Onay İşlemleri:   2014 yılı içerisinde 2 adet gıda satış yerine 1 adet toplu tüketim yerine İşletme Kayıt Belgesi verilmiştir.