UZUNDERE İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ  (EN GEÇ)
1 Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi 

2-Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından) 

3-Tapu Müdürlüğünden "Kayıtlarımıza Uygundur" ibareli, onaylı tapu fotokopisi (ilk müracaatlarda gerekli) 

4-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdan Fotokopisi (ilk müracaat) 

5-Formlar: Çiftçi Kayıt Formu, Tarımsal Faaliyet Formu (Form C),  Arazi Bilgileri Formu, Muvafakat Name -2 Formu, Muvafakat name -1 Formu, Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi 

6- Döner Sermaye Makbuzu
3 İŞ GÜNÜ
2 ÇKS Kaydı Güncellemesi 
 (Mazot ve Gübre Desteklemesi)

1-Başvuru dilekçesi 

2-Tanzim edilip onaylanmış Form C (Muhtarlıkça Onaylı) 

3-Varsa: Muvafakat Name -2 Formu, Muvafakat    Name -1 Formu, Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi 

4- Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından) 

5- Döner Sermaye Makbuzu
1 İŞ GÜNÜ
3

ÇKS Belgesi Verilmesi

T.C. Kimlik No
 
15 DAKİKA
4 Toprak Analizi Desteklemesi 1-Akredite olmuş bir laboratuvardan getirilen toprak analiz belgesi 2-Başvuru dilekçesi
 
30 DAKİKA
5 Üretici Kayıt Defteri 1-ÇKS Belgesi

2-Şahsi Müracaat
 
30 DAKİKA


6
Yem Bitkisi Desteklemeleri 1-Başvuru Dilekçesi (Ek-1) 

2-Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 

3-Gerektiğinde İl/ İlçe Müdürlüklerince istenilecek diğer belgeler 

4-Kontrol Tutanağı (Ek-18) 

5-Taahhütname(Ek19) 

6- Döner Sermaye Makbuzu 

7-Müracaat Formu (Ek-17)

 

3 İŞ GÜNÜ
7
Sertifikalı Tohum/Fidan Desteklemesi 1-Sertifikasyon kuruluşu tarafından verilen tohum/fidan sertifikasının fotokopisi 

2-Tohum/Fidan faturası 

3-Satıcıdan alınan  Tohum/Fidan desteklemesi talep formu 

4-Kontrol (İl/İlçe Müdürlüklerince Teknik ekip kontrolu) 

5-Döner Sermaye Makbuzu

 
3 İŞ GÜNÜ
8 Bitki Koruma Ürün Reçetesi
1-Şahsi Müracaat
 
HEMEN
9 Tarımsal Amaçlı Elektrik 1-Başvuru Dilekçesi 

 2-Tapu Fotokopisi 

 3-Çaplı Kroki 

 4-ÇKS Belgesi 

 5-Dekont (Etüt Ücreti)

 
3 İŞ GÜNÜ
10 Gelir durumu tespiti İlgili kurumdan alınan matbu form ve yazı (Maliye-SGK)

 
30 DAKİKA
11 Kooperatif ve Birlik Genel Kurulu 1-Yönetim Kurulu Kararı 

2-İlan ve Gündem 

3-Bakanlık Temsilci Ücretlerinin Yatırıldığına Dair Maliye Vezne  Alındısı
 
01 Ocak - 31 Haziran  Arası
12 Çiftçi Malları Koruma Bütçesi Onayı Her yıl aralık ayı içerisinde hazırlanan Ç.M.K. Bütçelerinin Ocak ayını 15 ine kadar Murakabe Kuruluna onaya sunulmak üzere İlçe Müd.ne teslim edilmesi  Her Yıl Ocak Ayının 15 ine Kadar
13 Tabii Afetlerin Neden Olduğu Hasar Tespitleri 1-Dilekçe 

2-ÇKS Belgesi Not: Hasarın Tarım Sigortaları Kapsamı Olmadığı durumlarda
 
10 İŞ GÜNÜ
14 Amatör Balıkçı Belgesi Verilmesi 1-Dilekçe 

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

3- 2 adet fotoğraf 

4- Döner Sermaye Makbuzu
 
1 İŞ GÜNÜ
15 Denetim Defteri Verilmesi ve İşyeri Kaydı 1-Ruhsat Fotokopisi 

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

3-Vergi Levhası Fotokopisi 

4-Esnaf Ve Sanatkarlar Odasından Sicil Kaydı
 
30 DAKİKA
16 Zirai keşif  Başvuru dilekçesi
 
1 İŞ GÜNÜ
17 Genel Sağlık Sigortası gelir Tespiti Tapu sicil müdürlüğünden, bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından, Ziraat Odası Başkanlığının ve varsa Müdürlüğümüzün Gübre Mazot Desteği (GMD) kayıtlarına bakılarak işlem yapılır.
 
10 DAKİKA
18 Arazi itiraz satış cins değişikliği   1-Hisseli Satış İçin: Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ile müracaat edilmesi gerekmektedir. 2-Cins Değişikliği İçin: Kadastro Müdürlüğünden alınan yazı ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
10 İŞ GÜNÜ
19 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
Kapsamında Makine Ekipman 
Desteği  
1-Başvuru dilekçesi 

2-Hibe Başvuru Formu 

3-İlgili makine ekipmana ait Bilgi Formu 

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

5-ÇKS Belgesi 

6-Teknik Şartname ( 2 Adet ) 

7-Piyasa Fiyat Araştırması Beyanı 

8-Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı  ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri 

9-Traktör  Ruhsat Fotokopisi (Traktör ile çalışan makine ekipman için) 

10-Yatırımcının başvuru yaptığı makine bilgi formunda hayvan varlığı isteniyorsa hayvan kayıtları ile ilgili belge
 
5 İŞ GÜNÜ
20 Bulaşıcı ve Zoonoz hastalıklarla(ihbarı mecburi) mücadele, aşılama
Yazılı veya sözlü müracaat

 
1 İŞ GÜNÜ  (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariç)
21 Hayvancılık İşletmelerinin 
Tescili ve Hayvan Kayıt Sistemi 
(Türkvet) işlemleri

Yazılı veya sözlü müracaat
 
3 İŞ GÜNÜ (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariç)
22 Büyük baş hayvanların Türkvet 
Sisteminde nakil işlemleri
1-Başka İl veya İlçelerden alınan hayvanlara ait yurtiçi  veteriner sağlık raporu 

 2-İşletme sahibinin işletme numarası
15 DAKİKA
23 Yurt İçi Hayvan ve Hayvan Maddeleri 
Sevk İşlemleri  
1-Nakil Belgesi (küçükbaş hayvanlar için) 

2-Sığırlar İçin Hayvan Pasaportları 

3-Şap Aşısı Bilgileri 

4-Hayvan Sahibi ve Nakliyecinin T.C. Kimlik Numaraları 

5-Nakil Edileceği İşletme Numarası 

6-Dezenfeksiyon Makbuzu
1 SAAT
24
Hayvan Pasaportu

Kimlik belgesi
 
10 DAKİKA
25 İşletme Tescil Belgesi Kimlik belgesi 10 DAKİKA
26 Brusella S19 Genç Aşılaması
 Desteklemeleri
1-Matbu dilekçe 

2-Uygulanan Aşıya ait (Brusella S19-Şap) Aşı Serumlama Makbuzları
30 DAKİKA
27 Brusella Rev1 Genç Aşılaması Desteklemeleri 1-Matbu dilekçe 

2-Uygulanan Aşıya ait (Brusella Rev1) Aşı Serumlama Makbuzları
30 DAKİKA
28
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi 

1-Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur.Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)  
2 İŞ GÜNÜ (Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç)
29 Buzağı Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi(Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği aracılığı ile, Ön Soy Kütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)  
2 İŞ GÜNÜ ( Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç)
30 Anaç Sığır ve Manda 
Desteklemesi
a) Anaç sığır desteklenmesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler 
 1-Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.) 
 b)Anaç manda desteklenmesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler 
 1-                 Başvuru dilekçesi 
 2-                 İşletme tescil belgesi 
 3-                 Pasaport
2 İŞ GÜNÜ (Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç)
31 Yaban Domuzu Avlanma İzni 1-Dilekçe 
2-Avlanmaya katılacakların listesi 
3-Avlanmaya katılacakların silah ruhsatları ve avlanma izin Belgeleri
1 AY
32 Arıcılık Desteklemeleri   1-Matbu başvuru formu (Ek-1) 

2-Arıcılık ve koloni bildirim formu(Ek-2) 

3- Döner Sermaye Makbuzu  
2 İŞ GÜNÜ (Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç)
33 Arıcı Kaydı (Bal Üreticisi) 1-Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe 

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

3- Döner Sermaye Makbuzu 

4-İşletme Tescil Belgesi
2 İŞ GÜNÜ
34 Arı Konaklama Belgesi 1-Konaklama belgesi formu 

2-Hayvan sağlığı raporu (Sevk formu)
 
2 İŞ GÜNÜ
35 Bilgi Edinme Başvurusu Bilgi edinme formu dilekçesi
 
15 İŞ GÜNÜ
36 Uygulamalar İle İlgili Şikayetler Başvuru dilekçesi 15 İŞ GÜNÜ

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirli sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.    

İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
ADI-SOYADI Yusuf SEPETÇİ ADI-SOYADI:  Mehmet Emin TAŞÇI
GÖREVİ İlçe Tarım Müd. GÖREVİ Uzundere Kaymakamı
ADRES İlçe Gıda, Tarım ve Hay.Müd./UZUNDERE ADRES Uzundere Kaymakamlığı
TELEFON 0 442 791 20 29 TELEFON 0 442 791 20 29
FAKS 0 442 791 20 29 FAKS 0 442 791 20 29
E-POSTA Uzundere.tarim.gov.tr  E-POSTA haciarslanuzan@gmail.com