Bilgi toplumunun yaşandığı globalleşen dünyada her alanda değişim kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, değişim toplumsal olgu olarak karşımıza çıkmakta, insanı ve diğer dinamikleri yenileşmeye zorlamaktadır. Toplumsal hayatta kendini gösteren değişim olgusu, bireylerin tutumlarını, davranışlarını, dünyaya bakış açılarını, değerlerini, hayat standartlarını ve beklentilerini etkilemekte ve hatta bu hususlarda dönüşüm yapmaktadır. Değişimin lokomotifini başta bilim ve teknolojide ki gelişmeler oluşturmaktadır.

 Değişim, hiç kuşkusuz kamu yönetimi anlayışını da etkilemektedir. Geleneksel kamu yönetimi yerine yeni kamu yönetimi anlayışı çalışmalarının başlamasının altında yatan sebep bu hususun olduğu düşünülmektedir.  Bu anlayışın etkisiyle daha etkin, esnek, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu yönetimi beklentisi ağır basmaktadır. Böyle bir yönetimin inşa edilebilmesi için yöneticilerin iletişim becerisi yüksek, değişime açık, iyi düzeyde teknik bilgisi olan, etik ilkelere uygun hareket eden, vizyon ve misyon sahibi, lider, kurum kültürüne sahip, halka hizmet bilincine sahip, çıkar çatışmasından kaçınan, saydam ve hesap verebilir olma niteliklerine haiz olması beklenmektedir.  Bu girişten sonra genel çalışma prensipleri şöyle sıralayabiliriz;  

1. ÇALIŞMA SAATLERİNE UYARLILIK   Her kamu görevlisi çalışma saatleri içinde görev başında olmak zorundadır. Tutulan mesai defterleri tüm memurlar tarafından imzalanacaktır.  Kamu görevlilerinden 1. derecede yetkili personel dışındaki tüm personelin yıllık izin onayları daire amiri tarafından verilecek, sadece amirlerin yıllık izinleri Kaymakam tarafından verilecektir. Yıllık izinlerin hizmeti aksatmadan eşitlik ve adalet ilkeleri gözetilerek kullanılması kurum amirleri tarafından planlanacaktır. Mazeret izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda yazılı hallerde Kaymakam tarafından verilecektir.  Hafta sonları ve resmi tatillerde görev yerinden ayrılmalar da her personel kendilerine ulaşılabilecek telefon ve adreslerini ilgili üstlerine bildireceklerdir.   Yetkili amirden izin alınmadan hiçbir memur görevinden ayrılmayacaktır. İlçe İdare Şube Başkanları için izin vermeye yetkili amir kaymakamdır. Kaymakam olmadığı zamanlarda ve acil olan durumlarda Yazı İşleri Müdürüne gidilen yer bildirilecektir. Yazı İşleri Müdürü de bilahare Kaymakama iletecektir.  

2.VERİLEN GÖREVLERİN ZAMANINDA YAPILMASI   Kurumların periyodik çalışmalarını belli edilmiş zamanlarda bitirmiş olmaları,belli mercilere ulaştırmaları, gereken raporlarını zamanında göndermeleri esastır.  Kaymakamlık üst birimlerinden gönderilmiş günlü emirle rbelli edilmiş günlerde, günsüz emirler ise mümkün olan en kısa zamanda yerine getirilmelidir. Birim Amirlerine, tarafımdan söylenen, tenkit edilen hususlar not alınacak, gereği en kısa zamanda yapılacak, sonucundan şahsen bilgi verilecektir.  Vatandaş dilekçelerinin saygınlıkla incelemeye alınarak 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 11. maddesi gereğince 15 iş gün içerisinde mutlaka cevaplandırılacaktır. Hizmette hakkaniyet, sürat ve iyi niyet asıldır. "3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına ilişkin Kanun'a göre yapılan başvurular da özenle değerlendirilerek, aynı Kanun'un 7. Maddesi gereğince 30 günden önce tamamlanması hedef alınmalıdır. Gecikme halinde nedenlerinin yetkili merciiye iletilmesi ve tasvibinin alınması gereklidir.  

3.ÇALIŞMALARDA TASARRUFA ÖZEN GÖSTERİLMESİ   "Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi'ne (18 Ocak 2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazete) harfiyen uyulmalıdır.  Devletin cari harcamalarının Devlet bütçesi içinde en geniş dilimi işgal ettiği bilinmektedir. Devletimizin, her kademede tasarrufa göstereceğimiz özenle ferahlayacağı göz önünde tutulmalıdır.  Kurum amirlerimizin ısıtma, aydınlatma ve öteberi harcamalarında, taşıt işletme giderlerinde en titiz ve hesaplı uygulama içinde olmaları ve bu konuda yayımlanmış Tasarruf Genelgelerine dikkatle uymaları gerekir.  

4. DEVLET KURUMLARI VE GÖREVLİLERİ ARASINDA DAYANIŞMA   Hizmetlerin yürütülmesinde, kurumların ihtiyaçlarının karşılanmasında kurumlar arasında sağlıklı bir yardımlaşmaya gerek vardır. Özellikle yaşadığımız dönemde kurumlar olumlu ve yapıcı bir anlayışla birbirlerine yardımcı olmayı Kaymakamlık uyarısı olmaksızın yerine getirmelidirler.    Devletin araç, gereç ve personelinin, kamu hizmetine yönelik çalışma anlayışında olmasını istiyor bekliyorum.   Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu gerektiren veya bilgi istenen yazışmalarda; özellikle öncelik ve aciliyeti olan konularda, "Ben yazdım cevabını bekliyorum, cevabı gelmedi" gibi savunmalardan uzak, birebir telefonla veya personel görevlendirilerek işin hızlandırılmasından Birim Amirleri sorumludurlar.   

5. ÇALIŞMA DİSİPLİNİNE UYULMASI   Her kurumda uyulması gerekli ortak ve genel kurallar vardır. Ayrıca her kurumun kendi hizmet özellikleri içinde şekillenen prensipler bulunur. Belirlenen tüm kuralların disiplin içinde uygulanmasında asıl ağırlık kurum amirlerindedir.   Amirler, gerek kendi dışında şekillenen, gerekse hizmet gereklerine göre kendilerince uygulamaya koydukları emirlerinin uygulandığını koyacakları sistemle sürekli denetlemelidirler. Hizmet hayatında çok emir verilir. Emrin uygulanma şansı, üst kademelerce denetleneceğinin bilinmesiyle artar ve gerçekleşir.   Kurumların denetlenmesinde üst mercilerden verilen emirlerin teşkilata, personele yayınlandığının ifade ve ispatı, kurum amirlerini hiyerarşik olarak sorumluluktan kurtarmaz.   Düzgün, temiz ve nizami kılık, kıyafet, tavır ve hareket, görev ciddiyeti, iyi niyetli çalışma ve vatandaşlarımızın memurlara ve devlete olan güvenini artıran önemli bir unsurdur. Daire amirleri bu hususların temini üzerinde titizlikle duracaktır.  

6. AMİRLERİN KURUM ÇALIŞMALARININ HER DİLİMİYLE YAKINDAN İLGİLENMESİ   Kurum amirleri kurumunun hizmetlerinin her dilimi ile her çeşidi ile yakından ilgilenmelidir. Teferruata kadar inilmelidir. Yıllardır çoğunluklu işe adam yerine adama iş bulmak yaklaşımı içinde kadrolarını doldurmuş bir kamu yönetiminde, kurum amirleri ünitelerinin hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili tüm ayrıntıları hesaba katarak planlamak ve izlemek zorundadırlar. Tüm Daire Amirleri çalışmalarıyla ilgili olarak tarafıma üç ayda bir düzenli olarak brifing vereceklerdir.

 7. HİZMET İÇİ EĞİTİME ÖNEM VERİLMESİ   Çağımız değişim ve gelişme çağıdır. Kurumların kendilerini yenileme yöntemlerinin en başında hizmet içi eğitim gelmektedir. Maalesef bu hizmet ülkemiz için henüz yeterli seviyede değildir.   İlçemizde her kurum kendi bünyesinde bir bütün olarak hizmet içi eğitime önem verilmeli, bütün görevlilerini eğitmeli ve yetiştirmelidir. Başarılı olmayanları da elemelidir.   

 8. YANLI DAVRANIŞLARDAN KESİN OLARAK KAÇINILMASI   Devlet Memurları resmi ve özel yaşamlarında tarafsız olmak ve tarafsız görünmek zorundadırlar. Bu aynı zamanda Anayasa gereğidir.  "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesinde de "Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık" başlığı altında amir hükümlerle düzenleme yapılmıştır.   Kurum amirlerimizin, tüm görevlilerimizin, iş sahipleri diğer devlet görevlileri ve kendi kurum mensupları arasında, hiçbir dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, siyasi görüş ayırımı ima etmeksizin, düşünmeksizin ve ayrım yapmaksızın, yerli yabancı tefrik etmeksizin hizmet vermeleri asıldır. Kimseye Devlet hizmetlerine gölge düşürecek şekilde ayırıcı, bölücü tanım ve ibarelerle hitap edilmemelidir.  Topluma yönelik düzenlenen her çeşit toplantı, müsamere, konferans, tören ve benzeri faaliyetler, yanlış yorumlanabilecek halkımızın bir dilimini üzecek, kıracak yanlış yargılara yöneltebilecek beyan, ibare ve mesaj verilmemelidir.   Her çeşit faaliyetlerde belli siyasal ve ideolojik kurumlarca benimsenmiş ifade, deyiş, müzik, slogan, terim, şekil ve işaretlerden özenle kaçınılacaktır.   

9. DEVLET MEMURLARI KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNE UYMA   Bilindiği gibi Devlet memurlarının ve kamu kurumlarında çalışan kadın ve erkek işçilerin kılık kıyafetlerinin nasıl olacağı ayrıntılı olarak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş ve yönetmelikle belirlenmiştir. ("Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik-16.07.1982-8/5105 B.K.K. ve 10.12.2001 - 2001/3459 B.K.K.)  Tüm hanım ve erkek görevlilerin belirlenen kılık kıyafete uyması, hiyerarşik amirlerin de bu hususu sağlamaları zorunludur.   Milli Eğitim teşkilatında öğretmen ve öğrencilerin okul kıyafetleri de ayrıca belirlenmiştir. Tüm görevlilerin yönetmeliklerde belli edilmiş kıyafet disiplinini sağlamaları asıldır.   

10. BAŞBAKANLIKÇA YAYINLANMIŞ YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ İLKELERİN YERİNE GETİRİLMESİ   Başbakanlığın 24 Mart 2005 Tarih ve 3802 sayılı "Standart Dosya Planı" ile ilgili genelgelerin (Genelge 2005/7) uygulamasına gereken özen gösterilmelidir.   02.12.2004 Tarih ve 25658 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"; Başbakanlıkça devlet daireleri ile yazışmalarda beraberlik sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Bu Yönetmelik tüm birimlerce aynı şekilde yerine getirmesi esastır.   Bilindiği gibi yazışmalarda belli kalıplara uymak, ortak ifade, ortak değerlendirmeyi mümkün kılar. Bu bir disiplin belirtisidir.   Kaymakamlığımıza bundan böyle yazışma kurallarına aykırı metinler kabul edilmeyecek, kurallara uygun olmayan yazılar imza edilmeyecek, uyarılara rağmen tekerrürü halinde israfa sebebiyet vermekten sorumlular hakkında işlem yapılacaktır.   

11.BAŞBAKANLIK-KURUM BAĞLISI BAKANLIK VE GENEL MÜDÜRLÜK-VALİLİK EMİR GENELGE VE MESAJLARININ HER ZAMAN EL ALTINDA BULUNACAK ŞEKİLDE SAKLANMASI   Her kurum istenildiğinde en kısa zamanda bulunabilecek şekilde belirlenen mesajları saklayacak ve tasnif edecektir. Personellerin bu genelge ve mesajlardan faydalanabilmesi sağlanacak.  Zaman zaman kurum içinde düzenlenecek hizmet-içi toplantılarda bu mesajlar okunarak, tartışılarak kurum görevlilerinin bilgilerinin tazelenmesi sağlanacaktır.  Kurumlarda izleme kolaylığı sağlamak üzere kurum amirinin eli altında bulunacak şekilde kurum ve özelliklerine göre; *Başbakanlık Emir ve Genelgeleri*İlgili Bakanlık veya Genel Müdürlük emirleri, *Valilik ve Kaymakamlık Genelgeleri  Her kurumun internet sayfasında yayınlanacak, ayrıca dosya ya da klasörler içinde toplanacaktır.   Personellere okunacak ve ya okumaları sağlanacaktır.  Bu genelgelerle ve emirlerle ilgili olarak personele, teşkilata duyuru tutanaklarının, iç genelge veya özel emirlerin ayrı dosyalarda saklanması, denetime hazır bulunması gerekmektedir.   

12. MİLLİ GÜN VE TÖRENLERE KATILMA   Milli günler son yıllarda kamu görevlilerince tatil günü olarak değerlendirilmektedir.   Özellikle kurum amirleri bu düşünceyi tamamen terk etmelidirler. Milli Bayramlar, resmikabuller ve törenlere kurum amirlerinin özürsüz katılmamaları mazur görülemez. Özrü olanlar bizzat Kaymakamdan izin alacaklardır.   

13. İLÇE DÜZEYİNDE ÖZEL YASALARLA BELİRTİLMİŞ ÇEŞİTLİ KURUL TOPLANTILARINA ZAMANINDA KATILIM   Bilindiği gibi İlçe düzeyinde birçok konuda toplantılar yapılmasını gerektiren kurullar oluşturulmuştur.   Yasaların öngördüğü toplantılara planlanmış periyodik zamanlarda veya çağrı üzerine belirlenen zamanlarda katılma ihmal edilmemeli, diğer görevlilerin zamanlarının israfı önlenmelidir.   Kurul toplantılarına; katılması belirlenmiş görevlilerin hazır bulundurulması sair toplantılarda kurum amirlerinin katılması asıldır.   Kurum amirlerinin özürleri varsa; bu özürlerin toplantıyı yönetecek yetkiliye önceden bildirilmesi, bu yetkilinin izniyle toplantı konusunda yeterli bilgi ve yetki ile mücehhez ikinci derece yetkilinin hazır bulundurulması ihmal edilmemelidir.  

14.İL İÇİ VE İL DIŞI TOPLANTILARA KATILIM  Valilik ve birim müdürlüklerinde yapılacak toplantılarda İlçemizdeki kurum amirleri ön hazırlık yapacaklar, sorunlar çözüm önerileri gibi tekliflerini rapor haline getireceklerdir.   Kurum amirleri katıldıkları toplantılarda önemli gördükleri hususları not alarak dönüşlerinde Kaymakam ve diğer kurum amirleri ile paylaşacaklardır.   

15. DEVLET BİNALARINI İYİ KORUMA VE KOLLAMA   Ortak veya müstakil binalarda çalışan birimler Devlet binalarının en iyi şekilde bakımını sağlamak, güvenliğini sağlayıcı önlemleri özel mevzuatına göre almak zorundadır. Kurum amirleri "KAMU BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE" göre gereğini yapacaklardır.  Yine "DEVLET BİNALARIN SABOTAJLARA KARŞI KORUNMASI TALİMATI" na göre sabotaj planlamasını gerçekleştirilmelidir.  Başbakanlıkça yayınlanan "KORUYUCU GÜVENLİK TALİMATI" ışığında gündüz ve gece binaların sağlıklı korunması planlanmalıdır. Hafta sonlarında ve resmi tatillerde binaların boş ve kontrolsüz kalmaları önlenmelidir.  Devlet binalarının dışı ve içi ile az kullanılan depo, arşiv, kazan dairesi ve merdiven altı gibi yerlerinde temiz tertipli ve düzenli olması sağlanmalıdır. Kurum amirleri personeli arasında olağanüstü durumlarda en süratli şekilde haberleşmeyi sağlayacak düzenlemeleri yapmak zorundadır.  

16. DEVLET ARAÇLARININ KULLANIMINDA ÖZEN GÖSTERİLMESİ   Araç kullanımı kamuoyunun en yakından izlediği bir özelliğe sahiptir. Mevcut Taşıt Kanununa göre resmi daire araçları ancak resmi hizmetlerde kullanılır.  Araçların göreve çıkması günlük görev kâğıdı ile mümkündür. Kurum amirlerine araçları için ilçe içinde günlük görev kâğıdı onaylama izni ve yetkisi, Kaymakamlığımızca verilecektir.  İlçe içi, ve İl dışına 112 ambulans taşıt görevlendirme onayları birim amiri tarafından verilecektir.  İlçe dışı araç görevlendirme Kaymakamlık onayı ile mümkündür. Kurum amirleri aracın göreve gidiş nedenini ve süresini belirten bir yazıyı görev kâğıdına ekleyerek izin alacaklardır.  Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri doğrultusunda; kırtasiye, akaryakıt, elektrik, su ve telefon kullanımında azami tasarruf için gerekli özen gösterilerek mümkün ise birkaç işin aynı gün toplu olarak yerine getirilmesi yoluna gidilecektir. İlçe mülki sınırları içinde ve dışında resmi araç görev onaylarının, kurumlar arasında koordinasyonun tasarrufun sağlanması, aynı gün çifte araç görevlendirilmemesi amacıyla 1 gün önceden makamın onayına sunulması, aynı araç ile birden fazla kurumun resmi işinin yapılması sağlanmalıdır. Resmi taşıtların ve demirbaşların korunmasına dikkat edilecektir. Her akşam resmi arabalar, güvenlik yönünden daha uygun olan yerlere park edilecek, varsa garajına çekilecektir. Resmi taşıtların 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve hükümlerine uygun olarak kullanılması, özel işlerde kullanılmaması sağlanacaktır.  

17. KURUM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ SAİR ÖNEMLİ KONULAR  

a) BUGÜN GİT YARIN GEL, CANIM İSTERSE YAPARIM İSTEMEZSE YAPMAM anlayışına dayalı "adamsendecilik" dönemi bitmiştir. Vatandaşa şefkatle ve iyi niyetle yaklaşmak esastır.  

b) Devlet dairelerimizi birer özel işyeri gibi ziyaretgâh olmaktan, kahvehane görüntüsünden kurtarmak zorundayız. EN GÜZEL ZİYARET EN KISA SÜRENİDİR. Esprisini tüm ziyaretçilere benimsetici bir yaklaşım içerisinde olmalıyız.  

c) Hizmetlerin çalışmaların yerine getirilmesinde işlerin yürümesine mazeret arayan değil, işlerin yürümesi için yapıcı çözüm öneren görevlilere ihtiyacımız vardır.   

d) Daire müdürlerinin telefonları 24 saat açık olmalı ve aranıldığında mutlaka ulaşım sağlanmalıdır.  

e) Daire müdürleri ile daha sıkı işbirliğine gidilmelidir.  

f) Yargı kararlarının mutlaka zamanında uygulanması sağlanmalıdır. "T.C. Anayasası 138. Madde ile 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. Maddesi'ne göre yargı kararlarının uygulanması zorunludur. Uygulamayanlar hakkında cezai ve tazmini, yükümlülükler söz konusudur. Örnek olaylarımızda ihmal daha çok evrak kayıtla, ilgisiz yere havalede veya ilgili memurda bekletilmesinden kaynaklamaktadır. Bu nedenle yargı kararları ile daire müdürleri bizzat ilgileneceklerdir.   

g) Daire Amirleri hükümetin temsilcileri sıfatıyla projelere özel önem vereceklerdir.  Köy ortak mallarında, meralara yapılan tecavüzler Köy Muhtarlıklarınca, Belediye sınırları içerisindeki meralara yapılan tecavüzler Belediye Başkanlığı, Mal müdürlüğü ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca, İlçe Tarım Müdürlüğünce, kamu kuruluşlarına ait gayrimenkullere yapılan tecavüzler ise kuruluş amirlerince anında Kaymakamlığımıza bildirilerek 3091 Sayılı Kanuna göre tecavüz ve müdahalenin önlenmesini isteyeceklerdir. Kanun, tüzük, yönetmelikler ve Hükümet Emirleri uygun araçlarla tüm vatandaşlara duyurulacak, köye gelen görevlilere gerekli ilgi gösterilecek, görevlerini rahatlıkla yapmaları sağlanacaktır. İlçe veya köylere gelecek yabancılar veya şüpheli şahıslar anında en yakın güvenlik kuvvetlerine bildirilecektir.  İlçe içerisindeki dairelerin imza kartonlarını acil bir durum olmadığı sürece her gün saat 11.00 ve 14.00'da imzaya getirerek Kaymakamlık sekreterine teslim ederek, imzalandıktan sonra teslim alacaklardır. Özelikle emniyet asayişle ilgili gizli ve kişiye özel yazı ve raporlar kapalı zarf içerisinde bizzat Kaymakamlığımıza teslim edeceklerdir. Önemli yazı ve yazı olurları bizzat daire amirleri getirerek Kaymakamlığımıza gerekli izahatı yapacaklar veya önceden görüş alacaklardır.  Birimleri ziyaretimde Daire Amirleri hizmet binalarının girişinde karşılama yapacaklardır.  Bu hükümler amirler tarafından memurlara öğretilecek, imzaları alınacak, bu genelgenin uygulanmasından 1. derecede amirler olmak üzere tüm kamu görevlileri sorumlu tutulacaktır.   

SONUÇ OLARAK  

 1. Prensiplerimi açıklıkla ve samimiyetimle olduğu gibi ifade ettim.  

2. Çalışmalarımız esnasında, daire amirlerinin kendi daireleri ile ilgili çalışmalarından dolayı her türlü önerilerinizi beklediğimi de belirtmek isterim.  

3. Bütün memur ve görevlilerimizin idareye ve amirlerine güvenerek vazifelerini üstün bir görev aşkı ve anlayışı ile örnek bir şekil ve başarıyla yarış içinde girmeleri gerekmektedir.  ‘Tatbik eden, icra eden karar verenden daima daha güçlüdür.'(K.ATATÜRK)  Huzurlu bir çalışma dilek ve temenni ile;  Yukarıda 16 maddede özetlenmiş bulunan emirlere uymayan yetkili ve görevliler hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 657 Devlet Memurları Kanunu, 442 Sayılı Köy Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu, Türk Bayrağı Kanunu ve 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerin Yargılanması Kanunu gereğince işlem yapılacağının bilinmesini rica ederim.