UZUNDERE TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMETİ STANDARTLARI TABLOSU


 

Sıra No
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 
( En Geç )
1 Araç Kaydı Yoktur Belgeleri 1-Dilekçe
 
 5 Dakika
2 Ceza İnfaz İşlemleri 1-Tebliğ Mazbatası, 

2- Askı Listeler
 
5 Dakika
3 Araç Çözme İşlemleri 1-Araç sahibinin kimlik aslı ve fotokopisi veya vekaletname aslı veya fotokopisi, 

2-Mahiyetine göre borcu yok kağıdı, 

3-Bağlama nedeninin ortadan kalktığını/eksikliğin giderildiğini kanıtlayan fatura veya sigorta gibi resmi evraklar ya da tutanaklar.
 
15 Dakika
4 Bimer Müracaatları 1- Konunun gereği yapılarak neticesinden ilgili birimlere ve makama yazı ile bilgi verilmektedir.
 
1 Gün
5 Sürücü Belgesiz veya Alkollü Araç Kullanma Gibi Suç Tutanaklarına Yapılan İşlemler 1-İkamet Belgesi,  

2-Kimlik Belgesi aslı, 

3-Suç işleyen şahsın kendisi.
 
10 Dakika
6  Maddi Hasarlı Trafik Kazası İşlemleri   1-Kaza tutanakları ile vatandaşlarımıza suret verme işlemleri takip edilmektedir.
 
15 Dakika
7 Yaralamalı/Ölümlü Trafik Kazası İşlemleri   1-Üst Makamlara gerekli bildirim formları hazırlanarak gönderilmektedir.
 
15 Dakika
8 Muvafakatname İşlemleri   1-Araçlarını Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre bağlatıp da araç sahibi mevcut olmayanların İl dışında bulunanların muvafakatname tanzim ve takip işlemleri yürütülmektedir. 

  2-Araç sahibinin kimlik aslı ve fotokopisi.
 
15 Dakika
9   Ek-33 İzin Belgesi İşlemleri 1-Karayolları Trafik Kanunu'nun mümkün kıldığı maddelerden dolayı araç sahiplerine eksikliklerinin tamamlanması amacıyla 7 gün süre verilen araçlar için sahiplerine izin belgesi verilmesi ve süre sonunda eksikliklerini gidermeyenlerin ülke genelinde görüldükleri yerde araçlarının trafikten men edilebilmesi için bilgisayar kayıtlarına giriş işlemlerinin yapılmasını içermektedir. 


2-Araç sahibinin kimli aslı ve fotokopisi.
 
  5 Dakika
  * Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri            : Uzundere İlçe Emniyet Amirliği
İsim Muhammed Musab ÖZTÜRK
Unvan : İçe Emniyet Amiri
Adres  : Halis Özsoy Caddesi
Tel : 0.4427912778
Faks : 0.4427912780
e-posta :
İkinci Müracaat Yeri      : Uzundere Kaymakamlığı
İsim  : Mehmet Emin TAŞÇI
Unvan  : Kaymakam
Adres   : Halis Özsoy Caddesi No:40
Tel   : 0.4427912004
Faks : 0.4427912198
e-posta  :
  
UZUNDERE BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMETİ STANDARTLARI TABLOSU
 
Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi ( En Geç )
1 Silah Bulundurma Ruhsatı
 
1-Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe (Amirliğimize havale ettirilecek), 

2-Silah ruhsat istek formu 

3-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu. 

4-Son bir yıl içinde çekilen dört adet fotoğraf. İşyerlerinde bulundurma ruhsatı için yukarıdaki belgelere ilaveten:      a-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,     

b-Ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat yazısı talep edilecektir.
 
 5 gün
2 Yivli Av Tüfeği Ruhsatı 1-Kaymakamlık Makamına talep dilekçesi (T.C. Kimlik no. ve adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek.), 

2- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

3-Silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu, 

4-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet fotoğraf. 

5-Avlanma Ruhsatı (avcılık belgesi) bulunanlara Yivli Av Tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine Yivli Av Tüfeği bulundurma ruhsatı verilir.
 
5 gün
3 Mermi Satın Alma Belgesi 1-Kaymakamlık Makamına hitaben talep dilekçesi. (T.C. Kimlik numarası yazılacak) 

2-Silah Ruhsatı olan kişilere yıllık 200 (iki yüz) adet verilir.
 
3 gün
4 Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi 1-Kaymakamlık Makamına hitaben talep dilekçesi (TC. Kimlik no. ve adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek),  

2-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasında sakınca bulunmadığına dair alınacak doktor raporu, 

3-Üç adet fotoğraf, 

4-Harç makbuzu, 

5-Yerleşim Yeri Belgesi, 6136 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının 1. 2. ve 4. bentlerine göre silah taşıma yetkisine sahip kişiler ile Valiliklerden silah taşıma vesikası verilenlerden 2. maddede belirtilen belge istenmez.
 
5 gün
    5     Silah Satın Alma Belgesi 1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi, 2-Silah alması için yetki verilen görevlinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. kimlik no.), 3-Yetki verilen kişiye ait iki adet fotoğraf.
 
  5 gün
  6  Satıcılık Belgesi ve Perakende Av Malzemesi Satıcılık Belgesi 1-Kaymakamlık Makamına hitaben talep dilekçesi (T.C. Kimlik no ve adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek),

2-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasında sakınca olmadığına dair doktor raporu, 

3-6 adet fotoğraf 

4-İş yerinin kendi mülkiyetinde bulunduğunu veya kiraladığını kanıtlayan belge. (Tapu ve kira sözleşmesi)
 
15 gün
7 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar 1-Kaymakamlık Makamına hitaben talep dilekçesi (T.C. Kimlik no ve adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek),

2-Bir adet fotoğraf
 
3 gün
  8   Silah Nakil Belgesi 1-Kaymakamlık Makamına hitaben talep dilekçesi, 

2-Silah nakli için yetki verilen görevlinin nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. kimlik no.), 

3-Silah arızalı ise bu hususu belirleyen tutanak, 

4-Nakil için görevlendirme yazısı.(mutemet), 

5-Görevlendirilen kişiye ait iki adet fotoğraf.
 
5 gün
9 Mermi Temini ve Nakli 1-Kaymakamlık Makamına hitaben talep dilekçesi, 

2-Birimler için, görev nedeniyle sarf edilen fişeklere ait sarf tutanağı, 

3-Fişek satın alma belgesi almak için, birimler için görevlendirme belgesi ve Silah taşımaya haiz kişi, eğitim kurumları için yönetici olması gerekmektedir.
 
5 gün
10 Silah ve Mermilerin Devri 1-Kaymakamlık Makamına hitaben Özel Güvenlik Birimin devreden ve devralanın karşılıklı dilekçeleri, 

2-Devir alan şahıs ise, 6136 Sayılı Kanuna göre işlem yapılacak.
 
 2 gün
11 Patlayıcı Madde nakledenlere Ait Güvenlik Belgesi 1-Kaymakamlık Makamına hitaben talep dilekçesi (T.C. Kimlik no ve adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek),

2-Son bir yıl içerisinde çekilmiş üç adet fotoğraf 

3-Nakil belgesi almasında engel halinin bulunmadığına dajr doktor raporu, 

4-Piroteknik maddeleri tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak taşıyacağı, bu maddelerin taşınmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname.
 
2 gün
12 Şenlik ve İşaret Fişekleri  (Havai Fişek) İzni 1-Talep sahibinin vereceği; a)Kullanılacak piroteknik maddenin cinsine, miktarına, b)Bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamana, c)Kullanılacak olan kişilere, d)Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına dair bilgileri içeren Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe, 

2- Ateşleme işini yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine göre Valiliklerce verilmiş ve süresi halen geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi, 

3- Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; piroteknik maddelerin tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğan her türlü mesuliyet ve mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname, 

4-Kullanılacak olan maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülmesi için tüzüğün 53. maddesine göre taşıma izin belgesi alınmakta olup, bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacak ise nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,
 
5-Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi (Ateşleme işini şahıs yapacak ise sigorta şahıs adına, bir şirket veya gösteri -organizasyon firması yapacak ise sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenmelidir.)
 
5 gün
    
* Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
   
İlk Müracaat Yeri            : Uzundere İlçe Emniyet Amirliği
İsim Muhammed Musab ÖZTÜRK
Unvan : İçe Emniyet Amiri
Adres  : Halis Özsoy Caddesi
Tel : 0.4427912778
Faks : 0.4427912780
e-posta :
İkinci Müracaat Yeri      : Uzundere Kaymakamlığı
İsim  : Mehmet Emin TAŞÇI
Unvan  : Kaymakam
Adres   : Halis Özsoy Caddesi No:40
Tel   : 0.4427912004
Faks : 0.4427912198
e-posta  :
       
Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi ( En Geç )
  Umuma Mahsus Pasaport Düzenlenmesi 1-Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, 

2-50x60 ebadında 2 adet (son 6 ay içerisinde çekilmiş) biyometrik fotoğraf, 

3-Varsa daha önceden alımış pasaportlar, 

4-Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları veya kanun mümessillerinin noterden veya Amirliğimize bizzat gelerek verecekleri muvafakatname, 

5-Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için müracaat edilecekse mahkeme tarafından atanmış olan vasinin noterden veya bizzat Amirliğimize gelerek verecekleri muvafakatname, 

6-Umuma Mahsus Pasaportlar en az 6 ay olmak üzere 1yıl, 2 yıl, 3yıl, 5 yıl ve 10 yıllık sürelerle verilmektedir. Belirlenen harç tutarları anlaşmalı bankalara veya maliyeye yatırılır ve karşılığında alınan makbuz işlemler için Amirliğimize getirilir. 

7-Pasaport cüzdan bedeli anlaşmalı bankalara veya maliyeye yatırılır ve karşılığında alınan makbuz işlemler için Amirliğimize getirilir. 

8-Daha önce işlem yapılmışsa parmak izi formu getirilir (Daha önce işlem yapılmamış ise müracaat sahibinin parmak izi alınacaktır) 

9-Yurtdışında öğrenim görüp harçsız pasaport talebinde bulunanlar için Defterdarlıktan harçsız pasaport düzenlenebileceğine ilişkin belge. 

10-Ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanları ile öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacı ile yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları harçsız pasaport talep yazısı.
Tüm evrakların ibraz edilmesinden sonra 20 Dakika. Yeni e-pasaportlar Ankara İlinde bulunan tanzim merkezince düzenlenerek ilgilisine 7-10 gün arasında gönderilmektedir.
   * Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri            : Uzundere İlçe Emniyet Amirliği
İsim Muhammed Musab ÖZTÜRK
Unvan : İçe Emniyet Amiri
Adres  : Halis Özsoy Caddesi
Tel : 0.4427912778
Faks : 0.4427912780
e-posta :
İkinci Müracaat Yeri      : Uzundere Kaymakamlığı
İsim  : Mehmet Emin TAŞÇI
Unvan  : Kaymakam
Adres   : Halis Özsoy Caddesi No:40
Tel   : 0.4427912004
Faks : 0.4427912198
e-posta  :
           UZUNDERE POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ KAMU HİZMETİ STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi ( En Geç )
1 Güvenlik Soruşturmaları  1-Güvenlik Soruşturma formu 

2-Adli Sicil kaydı
60 Gün
2 Arşiv Araştırmaları 1-Güvenlik Soruşturma formu 

2-Adli Sicil kaydı
30 Gün
3 Kanuni Toplantı Müracaatı 1-Nüfus Cüzdanı Örneği 

2-Adli Sicil Kaydı 

3-İkamet Belgesi  

4-Beyanname
40 Dakika
 
         


* Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.        
 
İlk Müracaat Yeri            : Uzundere İlçe Emniyet Amirliği
İlk Müracaat Yeri            : Uzundere İlçe Emniyet Amirliği
İsim Muhammed Musab ÖZTÜRK
Unvan : İçe Emniyet Amiri
Adres  : Halis Özsoy Caddesi
Tel : 0.4427912778
Faks : 0.4427912780
e-posta :
İkinci Müracaat Yeri      : Uzundere Kaymakamlığı
İsim  : Mehmet Emin TAŞÇI
Unvan  : Kaymakam
Adres   : Halis Özsoy Caddesi No:40
Tel   : 0.4427912004
Faks : 0.4427912198
e-posta  :
                            UZUNDERE POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ KAMU HİZMETİ STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi ( En Geç )
1 Adres Tespit Evrakı   (İnceleme) Adres tespit inceleme işlemleri   İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce kendi veri sistemleri üzerinden takip edilerek yapıldığından, vatandaşlarımızdan Polis Merkez Amirliğimizce herhangi bir belge ve evrak istenilmemektedir 1 Saat
2 Kimlik Bildirimi 1-İşletici veya çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi 

2-Nüfus cüzdanı fotokopileri 

3-İkametgah belgeleri
45 Dakika
3 Şikayet Dilekçeleri 1-C.Başsavcılığından Havaleli Dilekçe 

2-Nüfus cüzdan fotokopisi
Adli ve İdari Tahkikatın durumuna göre değişmektedir.
 
        


  * Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
İlk Müracaat Yeri            : Uzundere İlçe Emniyet Amirliği
İsim
İlk Müracaat Yeri            : Uzundere İlçe Emniyet Amirliği
İsim Muhammed Musab ÖZTÜRK
Unvan : İçe Emniyet Amiri
Adres  : Halis Özsoy Caddesi
Tel : 0.4427912778
Faks : 0.4427912780
e-posta :
İkinci Müracaat Yeri      : Uzundere Kaymakamlığı
İsim  : Mehmet Emin TAŞÇI
Unvan  : Kaymakam
Adres   : Halis Özsoy Caddesi No:40
Tel   : 0.4427912004
Faks : 0.4427912198
e-posta  :
e-posta  :